Dokumen Panduan Mata Pelajaran Manahij al-Ulum al-Islamiyah KBD

Pengenalan mata pelajaran Manahij al-Ulum al-Islamiyah di Tingkatan 4 dan 5 Sekolah Agama Bantuan Kerajaan adalah bermatlamatkan untuk melahirkan individu Muslim yang alim, beriman, bertaqwa, soleh dan berbudi pekerti yang mempunyai kompetensi yang jitu dan memiliki kemahiran yang koheren dalam mengeluarkan keputusan yang sahih dalam kehidupan seharian berdasarkan kewarasan akal dan berpandukan al-Quran dan al-Sunnah.

Lagi...

Dokumen Panduan Mata Pelajaran Usul al-Din KBD

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Usul al-Din adalah mata pelajaran elektif yang dilaksanakan di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) di seluruh Malaysia. KSSM Usul al-Din digubal bagi memenuhi keperluan untuk membina akidah yang kukuh dan membentuk peribadi muslim yang memahami, mengamalkan dan menghayati Islam secara menyeluruh.

Lagi...

Dokumen Panduan Mata Pelajaran al-Syariah (KBD)

Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) bagi sekolah yang menggunakan Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) mata pelajaran al-Syariah di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) digubal untuk memenuhi keperluan membina dan membentuk peribadi muslim yang memahami, mengamalkan dan menghayati Islam secara menyeluruh.

Lagi...